Styr og stell


Medlemsskap

Medlemsdiplom

Ringebu Historielag er organisert med livsvarig medlemsskap. Våren 2018 hadde laget godt over 700 medlemmer. Som medlem får du:

 • Medlemsdiplom
 • Hemgrenda til redusert pris
 • Utanbygds medlemmer får Hemgrenda automatisk tilsendt dersom det ikkje er gitt reservasjon.
 • Medlemmer har fortrinnsrett på turar som laget arrangerer

Medlemsskap i Ringebu Historielag kostar kr. 300 som betales til konto 2100 20 08529. Ved innmelding: Oppgje e-post adresse.


Styret

Etter årsmøtet i 2020 har styret hatt denne samansetninga:

 • Leder: Olaug Widme
 • Nestleder: Helge Rudihagen
 • Kasserer: Bjørg Avlestuen
 • Sekretær: Ole Guttu
 • Styremedlemmer: Birgit Braastad og Øystein Myhre
Varamedlemmer:
 • Arnt Rune Solbakken
 • Gunny Beate Segelstad
 • Siri Korsbøen Haugstad
Revisor:
 • Ann Merete Hallum
Valnemnd:
 • Anne Berit Skogvang
 • Bertil Jordbruen
 • Roger Jøingsli
 • Torbjørn Torgersen (vara)

Vedtekter for Ringebu historielag

Vedtatt på årsmøtet 10. april 2015

§ 1 Formål

Ringebu historielag har som formål å samle og spre kunnskap om bygdas historie på de forskjellige felter og vekke interesse for kulturen til folk i Ringebu gjennom tidene.

§ 2 Medlemskap

Medlemmer i laget er personer som har betalt medlemskontingent slik som fastsatt av årsmøtet. Det er livsvarig medlemskap, og kontingenten betales en gang ved innmelding. Styret kan utnevne æresmedlemmer.

Laget kan være medlem av regionale eller landsdekkende lag / organisasjoner.

§ 3 Styret

Laget ledes av et styre på 6 personer. Styret har ansvar for lagets løpende virksomhet til enhver tid. Styret disponerer Ringebu historielags økonomiske midler iht. styrevedtak. Styret kan ikke ta opp lån uten årsmøtets godkjenning. Styret er beslutningsdyktig når minimum halvparten av styret (inkludert varamedlemmer) er til stede.. Styremøtene holdes så ofte leder / styret finner det nødvendig, eller når det forlanges av minst to styremedlemmer. Ved stemmelikhet teller leders stemme dobbelt. Det skal føres protokoll fra styremøter, medlemsmøter og årsmøter.

§ 4 Årsmøtet

Årsmøtet er lagets høyeste myndighet og blir avholdt innen utgangen av april hvert år. Styret kan kalle inn til ekstraordinært årsmøte. Innkalling til ordinært årsmøte sendes medlemmene senest 2 uker før møtet. Med innkallingen følger saksliste, årsmelding og revidert regnskap. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være mottatt av styret senest 8 dager i forveien. Stemmerett har alle som møter personlig. Intet medlem har mer enn én stemme. De saker som ikke omtales spesifikt i vedtektene, avgjøres ved simpelt flertall. Lovlig innkalt årsmøte er vedtaksført med det antall godkjente medlemmer som møter.

Følgende saker behandles på årsmøtet:

 1. Årsmelding
 2. Revidert regnskap
 3. Handlingsplan for neste periode
 4. Budsjett for neste periode
 5. Kontingentfastsettelse
 6. Valg av styre, herunder leder, varamedlemmer, valgkomité og revisor
 7. Innkomne forslag

§ 5 Valg

Årsmøtet velger styre med slik sammensetning, etter innstilling fra valgnemnda:

Leder velges for ett år om gangen.

5 styremedlemmer velges for to år. Styret konstituerer seg i første styremøte etter årsmøtet.

Det skal velges 3 vararepresentanter i prioritert rekkefølge for 1 år.

§ 6 Revisorer

2 revisorer velges for 1 år.

§ 7 Valgnemnd

Valgnemnda har 3 medlemmer som velges for 3 år, og slik at bare én er på valg hvert år.

§ 8 Særutvalg

Det kan velges utvalg for særlige oppgaver.

§ 9 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte innkalles av styret med minst én måneds varsel etter:
- vedtak av årsmøtet
eller - når 2/3 av styret krever det
eller - når minst 5% av medlemmene krever det.

Medlemmene skal ved innkallingen orienteres om hvilke saker som kreves behandlet. Kun saker som står på innkallingen kan behandles.

§ 10 Endringer i vedtektene

Vedtektene kan bare endres av årsmøtet med 2/3 flertall. Framlegg til vedtektsendring eller oppløsing av laget må være kommet inn til styret innen 1. januar.

§ 11 Oppløsing

Vedtak om å oppløse Ringebu historielag må vedtas av 3 påfølgende årsmøter med 2/3 flertall. Midler og eiendeler som laget da rår over, skal nyttes eller disponeres slik som årsmøtet fastsetter.


Årsmelding 2020

Årsmøtet var på Sør-Fåvang grendehus onsdag 20. mai kl. 19.00. 27 personar skreiv under på protokollen. Sigurd Krekke heldt foredrag om hoppmiljøet i bygda.

Etter årsmøtet i 2020 har styret hatt denne samansetninga:

Leiar: Olaug Widme
Nestleiar: Helge Rudihagen
Kasserar: Bjørg Avlestuen
Sekretær: Ole Guttu
Styremedlemar: Birgit Bråstad, Øystein Myhre
Varamedlemar til styret: Arnt Rune Solbakken, Gunny Beate Segelstad, Siri Korsbøen Haugstad

Revisor: Ann Merete Hallum
Redaktørar for Hemgrenda: Åge Knuts og Jon Ødegård
Valkomite: Anne Berit Skogvang, Bertil Jordbruen og Roger Jøingsli.
Varamedlem til valkomiteen: Torbjørn Torgersen

Regnskapet er ført av Snøhetta regnskap v/ Roald Smestad, og gjeld for kalenderåret 2020. Årsmeldinga følgjer også kalenderåret. Styret har hatt 11 styremøte, eitt av dei på e-post. 78 saker har vore behandla. Medlemstalet var ved utgangen av året 690.

Arbeidsgrupper i laget:

 1. Gotisk gruppe. Ingen aktivitet i gruppa i meldingsåret.
 2. Slektsgranskning. Ole-Jon Moastuen og Wenke Horten hjelper de som henvender seg for å finne slekt fra både inn- og utland.
 3. Bildegruppe. Gruppa har bestått av Knut Olafsen, Gudveig Hjelle, Kjell Hovde, Oddveig Borgedal, Gudbrand Berg og Hans Tore Seielstad. Leiar er Knut Olafsen. Gruppa har som regel fast møtekveld ein gong i veka. Bilda blir scanna og registrerte. Programmet som brukast er Primus. Dette er eit program for digitalisert lagring av fotografi. Ringebu Historielag fungerer som ei underavdeling av Gudbrandsdalsmusea.
 4. Skulesamling. Etter som Anne Thea og Knut Olafsen formelt sett har lagt ned arbeidet, har det vore liten aktivitet dette året. Nemner at opplegget Gammeldags skule i Imsdalen ikkje vart gjennomført i år pga. Covid-19, noko som har påvirka aktiviteten.
 5. Hemgrenda. I tillegg til redaktørane, Åge Knuts og Jon Ødegård, har nemnda vore samansett slik: Ola Hauge, Atle Aarnes, Torveig Dahl, Anne Berit Skogvang og Per Åsmundstad. Leiar i laget er og med.
 6. Ringebu - Heim og folk Sør-Fåvang. Boknemnd: I tillegg til forfattarane, Ola Hauge og Halvor Aaby, og redaktør, Jon Ødegård, har nemnda for sjette boka, Bind 7, vore slik: Hedvig Amrud, Rolf Bråstad, Sigurd Søreng, Knut Olafsen, Halldis Myhre Tvete og Olaug Widme; dei to siste som korrekturlesarar. I tillegg nemner ein at Ola Hauge hadde ansvar for kart, og Knut Olafsen for bilde. Boknemnda har hatt mange møte.
 7. Praktbok om stavkirka, prestegarden og området rundt. Torveig Dahl er redaktør. Elles er Lars Smestadmoen frå Ringebu Sokneråd med, Einar Høystad frå Stiftelsen Ringebu Prestegard og Jon Ødegård frå Ringebu Historielag. Arbeidet med boka er ei vidareføring av utstillinga i prestegarden om stavkyrkja, prestegarden og hagen. Planlagt ferdigstilt i 2021. Det har vore fleire møte, og arbeidet går framover.

Bøker

Hemgrenda kom i november. Boka er på 176 sider, inkludert årsmeldinga. Trykkeri 007 i Aurskog stod for trykkinga. Boka vart innbunden i Skien. Prisen er på kr 230 for medlemar og kr 250 for ikkje-medlemar. På grunn av Covid-19 var det eit todelt distribusjonsopplegg: Pakking og utsending til kundar torsdag 19. på Kaupanger. Seljarane fekk utdelt bøkene sine utandørs ved Minel fredag 20.nov. slik: Dei med adresse Ringebu og Venabygd kl 13 og dei med adresse Fåvang kl 14. Boka har selt godt og fekk omtale i lokalavisene.

Ringebu heim og folk, Sør-Fåvang kom ut likt med Hemgrenda i november og distribuert av dei same som sel Hemgrenda. Begge bøkene er til sals i lokal bokhandel og på Lillehammer.

Tingbok for Ringebu: Ingen aktivitet i meldingsåret.

Turer

Ingen tur dette året på grunn av Covid-19.

Kulturarrangement/æresmedlemmer

Hovdhaugen-kveld på Ringebu Bibliotek 4. februar med mange aktørar. Jon ødegård var initiativtakar og stod for ein stor del av kvelden. Samling for tillitsvalde i Ringebu Prestegard 3.oktober.

Det vart ikkje arrangert tradisjonell kulturkveld/hyggekveld dette året på grunn av covid-19.

Representasjon

 • representert på Gudbrandsdalsseminaret på Maihaugen
 • representert på årsmøtet i Gudbrandsdal historielag Dølaringen
 • representert på åpningen av Tankeplass/Høgkleiva i Oppland fylkeskommunes regi.
 • delteke i arbeidet med praktboka om stavkyrkja, Prestegarden og området rundt
 • delteke i planlegging av jubileet for kristninga av dalen, 2021-jubileet
 • delteke på kurs i minnesamling på Innovasjonssenteret
 • arbeidet med å finne lokal for skulesamlinga har halde fram

Anna

Heimesida er laga av Knut Forkalsrud. Han er og administrator.

Økonomisk situasjon: God. Viser ellers til rekneskapen.

Styret takkar alle tillitsvalde og medlemar for godt samarbeid i året som gjekk.

Fåvang, 14. 03. 2021
Olaug Widme